UTSMYCKNINGSFÖRSLAG TILL NYA TRÖNÖ KYRKA AV MIKAEL LUNDBERG

Jag har arbetat med centralt vedertagna tecken i kristendomen som alla är innehållsmässigt intressanta och visuellt starka. Glasen i skeppet ska vara som stora teckningar, ritade med tunna ljuslinjer. De blästrade linjerna förändras med ljuset och de syns när det är ljust såväl som när det är mörkt.

Jag har valt ett klart och rent glas för att öppna upp och få kontakt både faktiskt och symboliskt med det som finns utanför kyrkrummet. Jag har lagt stor betydelse i skeppet för att bryta korets dominans och för att skapa mer dynamik i rummet.

Det kristna symbolspråket är komplext, och det känns överflödigt att fördjupa sig alltför mycket i detaljer här. Det viktiga har varit att finna tecken som är intressanta och öppna för tolkning och som samtidigt är vackra att se på.

Symbolspråket som också kallats för ”änglarnas språk” eller det ”stumma språket” kunde förr förstås av alla, även de icke läskunniga. Det gamla kyrkorummet var som en stor bilderbok där varje detalj hade sin mening och betydelse. Konsten att tolka dem har nästan gått förlorad – vi ser teckningen men inte tecknen.


GLASEN I SKEPPET

Alla skeppets tecken ritas för hand, en inexakthet som ger liv. De blästrade linjernas bredd blir ca: 15 mm. Ytterglas och innerglas står med ett avstånd på 150 mm från varandra vilket ger en stark optisk effekt.

Tecknen, har som sagt, ofta många och olika tolkningar därför ger jag nu bara de mest vedertagna betydelserna för varje tecken:

Det latinska korset
Crux Capita´ta – kors med överstycke. Ett sådant anses Jesus ha korsfästs på. Korset är ju kristendomens sinnebild framför andra, och den symbol som givits flest betydelser och tolkningar.

Rotas - Opera Kvadraten (Kryptogram eller magisk kvadrat)
Det är inte nödvändigt att förstå allt, det är viktigt att ge utrymme för sökandet i sig, vare sig det finns ett svar eller inte.

Kryptogrammet finns spridd i så gott som hela världen, den ansågs tidigare vara en lyckobringare mot bland annat eldsvådor (ännu på 1700-talet användes den för att släcka eldar).

Det finns, ur kristet perspektiv, många tolkningar kring betydelsen av kvadratens mystiska ord, Jesus fem sår är ett av dem.
Kvadraten består av fem ord som ger samma bostavskombination från vilket håll man än läser den, en så kallad palindrom.
ROTAS – OPERA – TENET – AREPO – SATOR

Ordet TENET bildar ett kors.

Kryptogrammet skulle kunna ha varit de kristnas hemliga skrift under förföljesetiden. Ett exempel på detta är AREPO – hemligt namn på Gud. Det börjar på A och slutar på O. A (Alfa) till O (Omega).

Vesi´ca pi´scis (Fiskblåsa)
Fisken, de första kristnas hemliga tecken under tider av förföljelse. En förenklad fisksymbol samma tecken kallas även Ma´ndorlan (en eliptisk gloria) som omger Guds, Kristus eller Marias gestalt. Den kan även ses som symbol för kvinnan.

Labyrinten
Labyrinten kan symbolisera livets irrvägar, från födsel till död, men också pilgrimsvandringen till Palestina.
Man kan också följa labyrintens vindlingar med ögat, för att på vägen ur den påminnas om Jesus golgataväg och hur Kristus gått fram ur död och grav.

Kristi Monogram (Kristogrammet)
Monogrammet består av de grekiska bokstäverna X  och P  ( chi och rho) begynnelsebokstäverna i Kristus.

Tri´quetran
En symbol för treenigheten med cirkeln som evighetens tecken. Gud fader, sonen, och den helige anden, i evighet. Var och en av de tre spetsovalerna är en vesi´ca pi ´scis.


KORGLASEN

Lukas 24:13    Två lärjungar på vägen till Emmaus
Johannes 4    Jesus och den samariska kvinnan
Johannes 20   Maria från Magdala och två lärjungar vid graven

Mitt uppdrag har varit att förhålla mig till dessa tre bibeltexter, och utifrån dem göra en personlig gestaltning. Jag tänker mig att texternas betydelse överlappar och representerar varandra i glasen, likt en väv. Jag är mån om att inte vara definitiv utan överlåter åt betraktaren att kontemplera över vad hon ser. Därför illustrerar jag inte en text med ett glas.

Glas I
Vänster i koret.
Fyra stycken röda transparanta fasettslipade granater eller kristaller limmade direkt på glaset.
Stigmatisering, sårmärken på de ställen där Jesus sårades vid korsfästelsen. Händerna, högra sidan och fötterna. Stigma är grekiska och betyder fläck, tecken eller märke.

Glas II
Mitten i koret.
Glaset har bibelns alla kapitel tryckta i två kolumner.
Bibeln består av GT:s och NT:s 66 kanoniska böcker, fördelade på 1189 kapitel.
GT har 39 böcker fördelade på 929 kapitel.
NT har 28 böcker fördelade på 260 kapitel.

Lukas 24: 13, Johannes 4, Johannes 20, dessa tre kapitel trycks med röd färg och de andra kapitlen trycks med svart färg. Här visualiseras den kristna tron genom bibeln på korets centrala glas.

Glas III
Höger i koret.
Glaset har ett kristallprisma fastlimmat högt upp på glaset. Fönstret är perfekt då det ligger i söderläge. När solen rör sig förbi prismat skapas ett regnbågsfärgat spektrum som vandrar över och genom kyrkorummet.


PERSONLIG REFLEKTION

Den text som Krister Bohman skrivit, ”Symboliken i Trönö kyrka” är personlig och förankrad i Trönö byggd och församling. Texten har gett mig en relation till Trönö och till de tankar som skapat en andlig dimension åt en byggarbetsplats.

Trönö kyrkas höga placering i det öppna landskapet har varit en stark influens i mitt val av material. Glasen är öppna, ljusa och diskreta de skall underlätta kontakten med landskapet utanför. Man skall kunna se himmel och träd från kyrkbänkarna. Jag vill hjälpa ögat att söka sig ut via tecknen.

I min läsning av de tre bibeltexterna Lukas 24:13, Johannes 4 och Johannes 20 har jag plockat ut ord och meningar som ledsagat mig i mitt arbete:
Levande vatten
Sår
Frånvaro
Kvinnor
Jacobs källa
Samarisk
Änglarna
Skrifterna

”sedan andades han på dem” (Joh 20:22)

”Skulle inte Messias lida detta och gå in i sin härlighet?” (Luk 24:26)

”Se på mina händer och mina fötter, det är jag och ingen annan” (Luk 24:39)

”Men den som dricker av det vatten jag ger honom blir aldrig mer törstig” (Joh 4:14)

”räck ut din hand och stick in den i min sida” (Joh 20:27)


© Mikael Lundberg